top of page
kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png

CARRY ON SCREAMING: ON-GAKU

When you're a bored teenager looking for thrills sometimes the only thing you can turn to is rock ’n’ roll. Having no skill, money, or even a full set of drums, a trio of high school delinquents nevertheless decide they are destined for musical glory in a quest to impress their only friend Aya, avoid a rival gang, and (most importantly) jam. With innovative, hand-drawn animation and a performance from a Japanese rock legend, this is a film with a deadpan humour that brings its own sound and vision to the Hiroyuki Ohashi manga. 

 

Followed by a pre-recorded Q&A with the director.

 

Every Friday morning, Carry on Screaming allows parents or carers with a child under one to see a film at Chapter without having to worry about their baby causing a disturbance. Free entry for babies. Carry On Screaming screenings are for parents with babies under twelve months only, with adjustments to the cinema environment to make it as convenient and comfortable as possible for both.

 

No baby – no entry.

Pan ydych chi yn eich arddegau, wedi diflasu, ac yn chwilio am gyffro, yn aml yr unig beth gallwch droi ato yw roc a rôl. Heb sgiliau, arian, na set lawn o ddrymiau, mae tri tramgwyddwr yn yr ysgol uwchradd yn penderfynu mai gorfoledd cerddorol yw eu ffawd, mewn ymgais i greu argraff ar eu hunig ffrind Aya, i osgoi gang y gelyn, ac (yn bennaf) i jamio. Gydag animeiddiad arloesol a wnaed â llaw, a pherfformiad gan arwr roc a rôl o Japan, dyma ffilm â hiwmor sych sy’n cynnig ei sŵn a’i gweledigaeth ei hunan i manga Hiroyuki Ohashi.  

 

Dilynir y ffilm gan sesiwn holi ac ateb wedi'i recordio ymlaen llaw gyda'r Cyfarwyddwr, dan ofal Nia Alavezos.

 

Bob bore Gwener, mae Carry on Screaming yn caniatáu i rieni neu ofalwyr sydd â phlentyn dan flwydd oed i weld ffilm yn Chapter heb orfod poeni am eu babi yn achosi aflonyddwch. Mynediad am ddim i fabanod. Mae dangosiadau Carry On Screaming ar gyfer rhieni â babanod o dan ddeuddeng mis yn unig, gydag addasiadau i amgylchedd y sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosibl i’r ddau.

 

Dim babi – dim mynediad.

Friday 8 April 2022
11:30am | Chapter Cinema 2
£6 / £4 concessions
or free with a Festival Pass
download.png

See On-Gaku without a baby...

kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png
ON-GAKU + Q&A

FEATURE + Q&A | Chapter Cinema 2

11:00am | 86mins | Adv12+ | £6/4

Kotatsu Japanese Animation Festival presents On-Gaku with Director Q+A. 

bottom of page